1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal termen gehanteerd, welke de betekenis hebben, zoals in dit artikel weergegeven.

1.2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige door ipsis gebruikte Algemene Voorwaarden.

1.3. ipsis: ipsis, gevestigd te Zwaag (gemeente Hoorn), en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door haar het recht is of wordt gegund deze Algemene Voorwaarden in een overeenkomst te gebruiken.

1.4. Opdracht en/of Overeenkomst: iedere opdracht aan c.q. Overeenkomst met ipsis van Opdrachtgever betreffende een Opdracht, en/of verkoop van zaken en goederen en/of uitvoering van (advies)werkzaamheden en/of diensten door ipsis, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of vennootschap, die Producten en/of goederen koopt en/of aan ipsis Opdracht heeft gegeven tot vervaardiging en/of levering van Producten en/of goederen en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten.

1.6. Producten: alle door ipsis verstrekte goederen, Producten en/of diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, bestaande uit ondermeer maar niet uitsluitend:

a. Webhosting en support

b. Onderhoud websites

c. Grafische vormgeving

d. Tekstschrijven

e. Zoekmachinemarketing (SEA)

f. Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

g. Internetmarketing

h. Advertentieverkoop en -bemiddeling

i. Uitgeverij

j. Marketingadvies

k. Marketingconsultancy

l. Verzorgen van mailings (zowel per post als elektronisch)

m. Levering en implementatie WinRIS, alsmede programmeren van maatwerkoplossingen

n. Levering drukwerk en andere visuele uitingen

o. Levering relatiegeschenken

p. Evenementorganisatie

q. Ontwerpen van logo's en huisstijlen

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende uitvoering van de Overeenkomst door ipsis, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2. ipsis wijst toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of derden uitdrukkelijk van de hand.

2.3. Door het enkel plaatsen van een Opdracht en/of de inontvangstneming van de door ipsis geleverde Producten en/of goederen en werkzaamheden, aanvaardt de ontvangende partij de Algemene Voorwaarden als Opdrachtgever en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de Overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door ipsis of Opdrachtgever nodig is.

2.4. Ingeval enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de Overeenkomst, prevaleert laatstbedoelde bepaling.

2.5. ipsis is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Ingeval ipsis deze toezendt aan Opdrachtgever, zullen deze wijzigingen en aanvullingen voor ipsis en Opdrachtgever bindend zijn met ingang van de dertigste dag na de datum van toezending.

2.6. Wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de Algemene Voorwaarden en/of tussen Opdrachtgever en ipsis gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door ipsis zijn vastgelegd.

2.7. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met ipsis gesloten Overeenkomst.

 

3. Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van ipsis, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

3.2. Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, specificaties en overige informatie, die Opdrachtgever ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt en de wensen van Opdrachtgever, zoals omschreven in artikel 5. ipsis mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uitgaan.

3.3. Iedere aanbieding en prijsopgave is gebaseerd op de veronderstelling dat ipsis de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren.

3.4. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, catalogi, folders en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn slechts bindend, indien ipsis dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.

3.5. Toezending van aanbiedingen, catalogi, prijslijsten e.d. verplichten ipsis niet tot levering c.q. acceptatie van een opdracht.

3.6. Informatie en adviezen van ipsis zijn uitsluitend van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

3.7. Offertes, tekeningen, modellen, programmatuur, software, werkwijzen en bescheiden, die op de Overeenkomst betrekking hebben en ipsis heeft verstrekt, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven eigendom van ipsis en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking worden gegeven.

3.8. ipsis behoudt zich het recht voor om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en Producten onder rembours te leveren.

 

4. Overeenkomst

4.1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met ipsis pas tot stand, nadat ipsis een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat ipsis feitelijk uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

4.2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3. Ingeval de Opdracht niet schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd en ipsis toch feitelijk uitvoering aan de Overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers van ipsis of namens ipsis gedaan door derden, binden ipsis slechts indien deze door haar conform het gestelde in artikel 4.1. schriftelijk zijn bevestigd c.q. bekrachtigd.

4.5. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van ipsis niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.

4.6. Indien ipsis dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst, mag ipsis bij uitvoering van de Overeenkomst anderen inschakelen.

4.7. Een Opdracht tussen ipsis en Opdrachtgever waarvoor geen duur is overeengekomen, heeft een duur van 1 (één) jaar indien aflevering betrekking heeft op een Product waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Deze duur wordt stilzwijgend telkens met een jaar verlengd, behoudens tijdige opzegging.

4.8. Een opzegging van de Opdracht zoals in het vorige lid omschreven, dient uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de duur van de Opdracht per aangetekend schrijven door ipsis te zijn ontvangen.

4.9. In geval van niet, niet-tijdige en niet-behoorlijke nakoming door Opdrachtgever, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of schuldsanering natuurlijke personen, fusie, splitsing en ontbinding van Opdrachtgever, beslag op goederen van Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijke overdracht of staking van de onderneming van Opdrachtgever, al dan niet indirecte overgang van de overwegende zeggenschap over Opdrachtgever, overlijden, bewind en curatele van Opdrachtgever en/of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever, is ipsis gerechtigd haar alle nog lopende Overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door ontbinding dan wel opzegging middels een buitengerechtelijke verklaring, onverminderd haar recht ter zake schadevergoeding te vorderen. In deze gevallen is elke vordering van ipsis direct en volledig opeisbaar.

4.10. Na het einde van de Overeenkomst, ongeacht de reden, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de Overeenkomst ontlenen, onverminderd het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Overeenkomst, zoals de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

 

5. Verplichtingen Opdrachtgever

5.1. Alle Opdrachten worden uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan ipsis kenbaar gemaakte gegevens, informatie wensen en/of eisen.

5.2. Opdrachtgever zal ipsis alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, noodzakelijke en relevante informatie en gegevens verstrekken.

5.3. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ipsis ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ipsis terug te zenden.

5.4. Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning dat ipsis de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

5.5. ipsis is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

5.6. Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

5.7. Indien niet, niet-tijdig, of onvolledig de informatie genoemd in artikelen 5.2, 3.2 en 3.4 verstrekt, of Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ipsis het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, waarbij Opdrachtgever gehouden is de daardoor ontstane kosten volgens gebruikelijke tarieven te voldoen.

5.8. Indien tussentijds veranderingen, wijzigingen of nieuwe feiten zich voordoen ten aanzien van de gegevens genoemd in de artikelen 3.2, 3.4 en 5.2, is ipsis bevoegd eenzijdig de Overeenkomst aan te passen, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen/ontbinden.

5.9. Door verstrekking van de Opdracht verleent Opdrachtgever aan ipsis een gebruiksrecht op alle voor de Opdracht benodigde Intellectuele eigendomsrechten. ipsis zal dit gebruiksrecht uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de Opdracht.

5.10. Indien ipsis activiteiten verricht buiten haar eigen locatie, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door ipsis in redelijkheid gewenste faciliteiten zorg dragen, zoals een werkruimte, computer, internet, telefoon, e.d. Bovendien zal Opdrachtgever -voor zover van toepassing - verschuldigd parkeergeld vergoeden, alsmede een kilometervergoeding van € 0,55. Het aantal kilometers zal worden berekend vanaf de vestigingsplaats van ipsis tot aan de locatie, aan de hand van (snelste) routebeschrijving van Google Maps.

 

6. Verplichtingen ipsis

6.1. ipsis zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van Opdrachtgever in onafhankelijkheid en naar beste weten en verricht en levert haar werkzaamheden en Producten naar beste weten en kunnen, een en ander naar de op dat moment huidige stand van de wetenschap en techniek.

6.2. Ingeval ipsis geleverde Producten en/of goederen van derden met garantie heeft betrokken, zal ipsis jegens Opdrachtgever de door deze derden vastgestelde garantiebepalingen laten gelden.

6.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is ipsis uitsluitend gehouden tot nakoming van de in het vorige artikellid genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.

6.4. ipsis is gehouden tot levering van de overeengekomen maten en andere specificaties, met dien verstande dat geringe afwijkingen, zowel positief als negatief zijn toegestaan, in ieder geval indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

- oplage tot 20.000 eenheden: 10%

- oplage van 20.000 en meer: 5%

Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. De in dit artikel genoemde afwijkingen worden geacht onderdeel uit te maken van de tussen partijen gesloten Overeenkomst. De koopprijs wordt navenant verminderd, c.q. vermeerderd.

 

7. Geheimhouding

7.1. ipsis en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van de bedrijfsgegevens, cliëntgegevens en Producten van de ander, waarvan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kennis is genomen. Een en ander zal slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten Overeenkomst.

7.2. ipsis is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever op de website van ipsis te plaatsen en te gebruiken als referentie richting derden.

 

8. Prijzen

8.1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:

- gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens;

- gebaseerd op tijdige verstrekking door Opdrachtgever van de benodigde informatie en goederen aan ipsis;

- gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoopprijzen, verpakkingskosten, lonen, loonkosten,sociale- en overheidslasten en andere kosten;

- voor zover het levering van roerende zaken betreft, gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats;

- voor zover het de levering van roerende zaken betreft, exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;

- exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten;

- exclusief vervoers-, verlet- en verblijfkosten en verzekering;

- vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;

- exclusief emballage.

8.2. De verschuldigde bedragen zijn inclusief de in artikel 8.1. genoemde verhogingen. In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren, is ipsis gerechtigd om de met Opdrachtgever overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

8.3. Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van een Overeenkomst door of namens Opdrachtgever zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

9. Levertijd

9.1. Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door ipsis bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien ipsis in de opdrachtbevestiging c.q. Overeenkomst een exacte leveringsdatum bepaalt, die tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.

9.2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat ipsis kan blijven werken, zoals ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was voorzien en de van derden te betrekken benodigde goederen, werkzaamheden en informatie tijdig aan ipsis worden geleverd. Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de Overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.

9.3. De leveringstijd zal ook worden verlengd, indien Opdrachtgever de Overeenkomst na het sluiten daarvan wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

9.4. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat de overschrijding van de door ipsis bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is Opdrachtgever verplicht om ipsis bij aangetekende brief alsnog een redelijke leveringstermijn te stellen.

9.5. Overschrijding van de door ipsis bij benadering vastgestelde levertijd geeft de Opdrachtgever geen aanspraak op levering uit voorraad van ipsis ingeval gekocht is op aanvoer vanaf een derde.

 

10. Betalingen

10.1. Opdrachtgever dient de facturen van ipsis binnen uiterlijk veertien (14) dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bank- of girorekening, tenzij anders is overeengekomen. De op de bank/giroafschriften van ipsis aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

10.2. Opdrachtgever dient voor de aanvang van de werkzaamheden vijftig procent (50%) van de afgesproken waarde van de Overeenkomst te voldoen. Bij een Overeenkomst waar sprake is van voortdurende dienstverlening dient voor de aanvang van deeerste periode het eerste maandbedrag te zijn voldaan.

10.3. Opdrachtgever dient de facturen van ipsis conform artikel 10.1. en 10.2. te voldoen zonder beroep op enig recht van opschorting.

10.4. Opdrachtgever dient de facturen van ipsis conform artikel 10.1. en 10.2. te voldoen zonder korting of verrekening.

10.5. Bij overschrijding van de in artikel 10.1. of 10.2 bedoelde termijn is Opdrachtgever in verzuim vanaf de dag dat die termijn verlopen is, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens ipsis benodigd zal zijn.

10.6. Het overeengekomen tijdstip van betaling, dan wel de termijn genoemd in artikel 10.1 en 10.2, geldt als vervaltermijn. Bij niet tijdige volledige betaling uiterlijk op de vervaldag, zal Opdrachtgever over het achterstallige bedrag een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, ingaande op de vervaldag - waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand - zonder dat ingebrekestelling is vereist. ipsis houdt zich het recht voor bij stornering van een eventuele incasso, administratiekosten in rekening te brengen.

10.7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten in volgorde van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook indien Opdrachtgever bij zijn betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van een latere datum.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. De eigendom van alle geleverde of af te leveren Producten en/of goederen blijft bij ipsis en gaat eerst over, wanneer Opdrachtgever de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen ter zake van de geleverde Producten en/of goederen, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door ipsis ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan.

11.2. Zolang Opdrachtgever de in het vorige artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd om geleverde Producten en/of goederen in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

11.3. Indien de Producten en/of goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij Opdrachtgever, doch bij een derde worden opgeslagen, zal Opdrachtgever deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor ipsis houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van ipsis tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.

11.4. Opdrachtgever is gehouden de Producten en/of goederen, waarvan ipsis (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door Opdrachtgever op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan ipsis te worden overgedragen.

11.5. ipsis heeft het recht hetzij de Producten en/of goederen onder zich te nemen c.q. te houden, totdat Opdrachtgever het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de Producten en/of goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het aan ipsis totaal verschuldigde.

11.6. Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ipsis tekort schiet of zij goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekort schieten, is ipsis zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten en/of goederen terug te nemen. Opdrachtgever machtigt onherroepelijk reeds nu voor alsdan ipsis om de plaats te betreden waar deze Producten en/of goederen zich bevinden en deze Producten en/of goederen ook feitelijk terug te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

12. Reclame

12.1. Opdrachtgever dient bij iedere levering binnen 24 uur na ontvangst te controleren of deze aan de Overeenkomst beantwoordt.

12.2. Reclames moeten, wat betreft zichtbare gebreken, uiterlijk binnen 21 dagen na levering schriftelijk worden ingediend bij ipsis, op het adres zoals dit op de factuur staat vermeld. Opdrachtgever dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

12.3. Reclames voor wat betreft verborgen gebreken moeten eveneens schriftelijk worden ingediend bij ipsis, op het postadres zoals dit op de factuur staat vermeld, en wel uiterlijk binnen 21 dagen nadat van een dergelijk gebrek is gebleken of redelijkerwijs had moeten zijn gebleken, met dien verstande dat reclame niet meer mogelijk is na 12 maanden na aflevering. Opdrachtgever dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

12.4. Reclames over facturen dienen schriftelijk bij ipsis te worden ingediend binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen.

12.5. Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevestiging door de verkoopafdeling van ipsis geaccepteerd en in ontvangst genomen en dienen altijd franco huis te geschieden. Bij retourzending dient altijd te worden vermeld de datum en nummer van de Overeenkomst, waarop de oorspronkelijke levering heeft plaatsgevonden, en de factuurdatum en -nummer, waarop de Producten en/of goederen zijn vermeld.

12.6. Opdrachtgever zal geen reclames kunnen indienen met betrekking tot Producten en/of goederen die hij heeft bewerkt of verwerkt.

12.7. Bij niet-tijdige of ondeugdelijke indiening van een reclame, verliest Opdrachtgever zijn rechten ter zake op ipsis.

 

13. Overmacht

13.1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst door ipsis verhinderen en die niet aan ipsis zijn toe te rekenen.

13.2. Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, terrorisme, natuurgeweld, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van ipsis. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal ipsis die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de Opdrachtgever te beperken.

13.3. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van ipsis opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door ipsis niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

13.4. Indien ipsis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betreft.

 

14. Aansprakelijkheid

14.1. ipsis kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het handelen c.q. nalaten van ipsis. ipsis is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op Opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door ipsis geleverde Producten en/of goederen en/of verrichte werkzaamheden.

14.2. De aansprakelijkheid in haar totaliteit van ipsis is in ieder geval beperkt tot het dubbele van het ter zake van de betreffende Overeenkomst door ipsis aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting in de periode vanaf 1 jaar voorafgaande aan het ontstaan van de aansprakelijkheid.

14.3. Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in lid 1 en/of 2, is de aansprakelijkheid van ipsis in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van ipsis tegen dergelijke aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.

14.4. Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 50.000,-.

14.5. Voor zover ipsis voor de Opdrachtgever gebruik maakt van contact- en adressenbestanden, is uitsluitend de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van de gegevens. Meer in het bijzonder dient de Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de gebruikers van de aangeleverde e-mailadressen in overeenstemming met de Telecommunicatiewet, in het bijzonder artikel 11.7, kunnen worden aangeschreven. In het geval ipsis door de bevoegde toezichthouder, enige gebruiker, of een derde aansprakelijk wordt gesteld of gehouden, vrijwaart de Opdrachtgever ipsis onvoorwaardelijk. Opdrachtgever zal alle door ipsis geleden schade, waaronder boetes, alsmede alle (juridische) kosten aan ipsis vergoeden.

14.6. In gevallen waarin ipsis door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door Producten en/of goederen en/of werkzaamheden, die ipsis heeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor Opdrachtgever, zal Opdrachtgever ipsis onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin ipsis ten opzichte van Opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, hetzij anderszins.

14.7. ipsis is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan ipsis door of vanwege Opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden ipsis voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.

14.8. Indien ipsis desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft ipsis het recht van regres op Opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door ipsis te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

14.9. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van ipsis en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

14.10. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing, indien en voor zover dit in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 6:192 en/of 7:25 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

15. Producten van derden

15.1. ipsis is gerechtigd Producten van derden te betrekken, dan wel te verstrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. ipsis is niet verantwoordelijk voor de Producten van derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2. Indien ipsis Producten van derden levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden tevens de Algemene Voorwaarden van die derden van toepassing op de overeenkomst.

15.3. ipsis levert rechten op Producten van derden onder de voorwaarden zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van die derden.

15.4. ipsis levert geen diensten met betrekking tot Producten van derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

15.5. Algemene Voorwaarden van derden zullen, indien beschikbaar bij ipsis, alleen dan worden toegezonden, indien de Opdrachtgever hierom schriftelijk heeft verzocht. De Algemene Voorwaarden van ipsis hebben voorrang boven de Algemene Voorwaarden van derden, tenzij expliciet anders is aangegeven. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden kan ipsis de desbetreffende strijdigbepaling in de Algemene Voorwaarden van derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

 

16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten blijven voor iedere Opdracht door ipsis uitgevoerd, bij ipsis rusten. Een en ander ongeacht of deze rechten betrekking hebben op, dan wel voortvloeien uit een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product.

16.2. Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en of aanvraag van voornoemde rechten en of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor onbepaalde tijd aan ipsis zullen toekomen, dan wel zullen worden overgedragen.

16.3. Indien ipsis, Opdrachtgever, dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij ipsis berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij ipsis dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan ipsis dan wel de derde rechthebbende.

16.4. Opdrachtgever zal ipsis vrijwaren tegen iedere aanspraak, voor zover deze betrekking heeft op, dan wel voortvloeit uit de toepassing of het gebruik van door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze resulteert in een (mogelijke) inbreuk op enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom.

16.5. Indien ipsis in staat van faillissement wordt verklaard of heeft besloten tot liquidatie over te gaan kan Opdrachtgever de afgifte vorderen van het intellectueel eigendom waaronder sourcecodes.

16.6. Afgifte van intellectueel eigendom (waaronder sourcecodes) kan worden voorkomen als de rechten en plichten door een derde worden overgenomen. Bij deze overdracht dient uitdrukkelijk het beding gemaakt te worden - in de vorm van een kettingbeding - waarin Opdrachtgever gerechtigd is te allen tijde nakoming te vorderen dat deze derde op vergelijkbare condities werkzaamheden zal verrichten aan de door Opdrachtgever geleverde Producten.

 

17. Slotbepalingen

17.1. Indien ipsis zich in enig geval niet op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op de Algemene Voorwaarden zal kunnen beroepen.

17.2. Indien een bepaling van de Overeenkomst, waaronder begrepen de Algemene Voorwaarden, of van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn nietig, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit het overige bepaalde in de Overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, onverlet en zullen partijen geacht worden te zijn overeengekomen een vervangende bepaling, die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet op de intentie van partijen bij de Overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.

17.3. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.4. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

17.5. Alle geschillen verband houdend met de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van ipsis, zulks voor zover de wet dit toelaat.

17.6. Indien deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is de tekst van de versie in de Nederlandse taal bindend.

Laten we je wens bespreken

We brainstormen graag met jou over de mogelijkheden
Vincent 1 (1)
Vincent Castenmiller
Directeur-eigenaar
Neem contact met mij op